SjälvserviceHitta rätt med hjälp av fritextrutan
och/eller välj kategori i listan.Synpunkt och Fråga
E-tjänst för att lämna synpunkter och ställa frågor.
Allmänhetens frågestund
Frågeformulär för allmänhetens frågestund. Mer information hittar du här.
Medborgarförslag
Blankett för att lämna in ett medborgarförslag. Regler och mer information hittar du här.
Fana till organisation
Ansökan om fana till organisation, förening eller motsvarande som gåva vid vid Sveriges nationaldag. Mer information hittar du här.
Flagga till organisation
Ansökan om flagga till organisation, förening eller motsvarande som gåva vid vid Sveriges nationaldag. Mer information hittar du här.
Flagga till privatperson
Ansökan om flagga till privatperson som gåva vid Sveriges nationaldag. Mer information hittar du här.
Överförmyndarärenden hanteras i samarbete med Sjöbo och Tomelilla kommun. All information hittar du här.
Schemaläggning
Blankett för schemaläggning av omsorgsbehov inom förskola, familjedaghem och fritidshem. Mer information hittar du här.
Uppsägning barnomsorg
Blankett för uppsägning av plats inom barnomsorgen. Mer information hittar du här.
Inkomstuppgift
Blankett för att lämna inkomstuppgift till förskoleverksamhet och skolbarnomsorg. Mer information hittar du här.
Föreningsverksamhet
Blankett för registrering av förening hos Kultur o Utbildning. Mer information hittar du här.
Föreningsbidrag
Ansökan om anläggningsbidrag för föreningar. Mer information hittar du här.
Föreningsbidrag
Ansökan om grund- och lokalbidrag för föreningar. Mer information hittar du här.
Föreningsbidrag
Ansökan om bidrag till studieförbund. Mer information hittar du här.
Föreningsbidrag
Ansökan om bidrag till föreningens investeringar i byggnader, inventarier och maskiner. Mer information hittar du här.
Organisationsrapport
Organisationsrapport för föreningar som erhåller föreningsbidrag. Mer information hittar du här.
Kulturstöd för årlig verksamhet
Ansökan om kulturstöd för årlig verksamhet. Mer information hittar du här.
Kulturstöd för årlig verksamhet
Rapport och utvärdering av kulturstöd för årlig verksamhet. Mer information hittar du här.
Kulturstöd för arrangemang och projet
Ansökan om kulturstöd för arrangemang och projekt. Mer information hittar du här.
Kulturstöd för arrangemang och projekt
Rapport och utvärdering av arrangemang och projekt. Mer information hittar du här.
Ungdomspotten
Ansökan om medel ur ungdomspotten. Mer information hittar du här.
Anmälan i byggärende
Blankett för anmälan av icke bygglovspliktiga byggärende. Mer information hittar du här.
Ansökan om bygg-, mark- och rivningslov
Blankett för ansökan om bygg-, mark-, rivningslov samt ändring eller förlängning av lov. Mer information hittar du här.
Anmälan om kontrollansvarig
Blankett för anmälan om kontrollansvarig. Mer information hittar du här.
Intresseanmälan till tomtköp
Har du hittat en ledig villatomt du vill köpa? Använd denna blankett.
Mer information hittar du här.
Anmälan till tomtkö
Vill du ställa dig i kö till en villatomt? Välj denna blankett.
Mer information hittar du här.
Ansökan om förhandsbesked
Blankett för ansökan om förhandsbesked. Mer information hittar du här.
Ansökan om båtplats
Båtplats i Ystad småbåtshamnar. Mer information hittar du här.
Samråd strandskydd
Anmälan om samråd vid enkla åtgärder i strandskyddsområde. Mer information hittar du här.
Dispens från strandskydd
Ansökan om dispens från strandskyddsbestämmelser. Mer information hittar du här.
Grävning i allmän platsmark
Ansökan om grävning i allmän platsmark Mer information hittar du här.
Trafikanordningsplan
Ansökan om trafikanordningsplan i samband med grävning i allmän platsmark. Mer information hittar du här.
Egenkontroll vid grävning
Blankett för egenkontroll i samband med grävning i allmän platsmark. Mer information hittar du här.
Kvalitetsdokumentation
Kvalitetsdokumentation efter grävning i allmän platsmark. Mer information hittar du här.
Enkelt avhjälpta hinder
Blankett för att anmäla enkelt avhjälpta hinder på allmänna platser och lokaler dit allmänheten har tillträde. Mer information hittar du här.
Överklagan kontrollavgift
Blankett för överklagande av kontrollavgift för parkering på kommunens tomtmark. Mer information hittar du här.
Nyttoparkeringstillstånd
Ansökan om nyttoparkeringstillstånd. Mer information hittar du här.
Torgplats - fast
Ansökan om fast plats för handel på Stortorget. Mer information hittar du här.
Torgplats - månadsplats
Ansökan om månadsplats för handel på Stortorget. Mer information hittar du här.
Trädfällning
Ansökan om trädfällning på kommunens mark. Mer information hittar du här
Bidrag för enskild väg
Ansökan om kommunalt bidrag/driftbidrag för enskild väg utan eller med statsbidrag. Mer information hittar du här.
Anslutning till VA-nät
Ansökan om anslutning till det kommunala VA ledningsnätet. Mer information hittar du här.
Vi vill veta vad du tycker
Blankett för att berätta vad du tycker om oss på Social omsorg. Mer information hittar du här.
Hyresjämkning
Ansökan om hyresjämkning av dubbla hyreskostnader i samband med inflyttning till särskilt boende. Mer information hittar du här.
Bostadsanpassning
Blankett för ansökan om bostadsanpassningsbidrag. Mer information hittar du här.
Särskilt boende
Ansökan om särskilt boende för äldre och funktionshindrade. Mer information hittar du här.
Trygghetslarm
Blankett för att ansöka om trygghetslarm. Mer information hittar du här.
Inkomstförfrågan
Inkomstförfrågan för äldreomsorg. Mer information hittar du här.
Utsiktens dagverksamhet
Ansökan om att delta i Utsiktens dagverksamhet. Mer information hittar du här
Insats enligt LSS
Blankett för ansökan om insatser enligt Lagen om Stöd och Service. Mer information hittar du här.
Medgivande vid instaser från FoS
Medgivande att hämta uppgifter från olika myndigheter vid insatser från FoS. Mer information hittar du här.
Parkeringstillstånd för rörelsehindrad
Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrad. Mer information hittar du här.
Läkarutlåtande
Läkarutlåtande till ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrad. Mer information hittar du här.
Öppet stadsnät - Anslutning för egna hem
Med denna blankett ansöker du som privatperson om Anslutning av din bostad till Öppet Stadsnät i Ystad. Mer information hittar du här
Öppet stadsnät - Anslutning för egna hem - nybyggnation
Med denna blankett ansöker du som privatperson om Anslutning av din nybyggda bostad till Öppet Stadsnät i Ystad.
Detta avtal gäller för nybyggnation i område där minst 10 fastigheter byggs under samma period. Mer information hittar du här
Öppet stadsnät - Anslutning för företag
Med denna blankett ansöker du som företagare om Anslutning till Öppet Stadsnät i Ystad. Mer information hittar du här
Fjärrvärme - Installation av fjärrvärmecentral vid nybyggnation
Med denna blankett ansöker du om Installation av fjärrvärmecentral vid nybyggnation. Mer information hittar du här
Fjärrvärme - Installation av fjärrvärmecentral vid byte av värmekälla
Med denna blankett ansöker du om Installation av fjärrvärmecentral vid byte av värmekälla. Mer information hittar du här
Fjärrvärme - Installation av fjärrvärmecentral vid byte av värmekälla med rotavdrag
Med denna blankett ansöker du om Installation av fjärrvärmecentral vid byte av värmekälla, med rotavdrag. Mer information hittar du här
Fjärrvärme - Byte av fjärrvärmecentral
Med denna blankett ansöker du om Byte av fjärrvärmecentral. Mer information hittar du här
Fjärrvärme - byte av fjärrvärmecentral med rotavdrag
Med denna blankett ansöker du om Byte av fjärrvärmecentral, med rotavdrag. Mer information hittar du här
Elnät - Reklamationsanmälan
Med denna blankett meddelar du oss dina merkostnader eller skador som orsakats av Ystad Energi AB. Mer information kan du hitta här